آموزش منوی نظرات کاربران

آموزش منوی نظرات کاربران

1395 مهر,25
|
0 نظرات
نوشته شده : فاطمه رحمتیان

آموزش منوی نظرات کاربران

در این بخش آموزش کار با منوی "نظرات کاربران" داده میشود. و در این بخش شما میتوانید نظرات کاربران در مورد وبسایت خود را مشاهده نمایید. با کلیک بر روی این گزینه صفحه زیر نمایش داده میشود

با کلیک بر روی "نظرات کاربران" تمامی کاربرانی که در پایین پست های شما نظر داده اند نمایش داده میشود که در این قسمت شما با کلیک بر روی دکمه های فوق میتوانید اعمالی را انجام دهید.

 نمایش پیام کاربر

 ویرایش پیام (این دکمه در این قسمت کارایی ندارد.)

  پاسخ دادن به پیام کاربر

  تایید نظر کاربر، با کلیک بر روی این گزینه اجازه نمایش دادن این پیام بر روی وبسایت را میدهید.

  اسپم کردن پیام، با کلیک بر روی این گزینه پیام مورد نظر اجازه نمایش بر روی وبسایت را ندارد.

  حذف پیام کاربر

در تصویر فوق با کلیک بر روی دکمه  میتوانید پیام های تایید شده و یا تایید نشده را مشاهده نمایید. که با کلیک بر روی گزینه "تایید شود" میتوانید پیام های تایید نشده را مشاهده نمایید.

و همچنین با کلیک بر روی دکمه  میتوانید مشخص کنید که پیام ها برای تمامی کاربران وبسایت قابل نمایش باشد یا خیر. که با انتخاب گزینه "اعضا" دکمه  به این شکل  تغییر میکند.